Į titulinį

 

       

     
 


Išmaniojo peliaus PATS laboratorija


 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ

BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102

„IŠMANIOJO PELIAUS PATS LABORATORIJA“,

VYKDYTO KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“

ATASKAITA

 

 

Projektas „Išmaniojo PELIAUS pats laboratorija“ vyko 2020–2022 metais. Projekto tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupėje buvo įrengta laboratorija, aprūpinta šiuolaikiškomis IKT priemonėmis – planšetiniais kompiuteriais, interaktyviomis grindimis, interaktyviais „iMO-LEARN“ kubais, mėtomais mikrofonais.
Projekto užsiėmimuose dalyvavo 40 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Vadovaujantis konsultanto pastebėjimais ir rekomendacijomis, pravesta 150 valandėlių. Sukurtas produktas – refleksijos užrašai. Šio projekto išskirtinumą lėmė jo veiklų kompleksiškumas, apimantis tikslingas vaikų veiklas specialiai tam sukurtose multisensorinėse erdvėse.
Sukurta inovatyvi mokymosi aplinka kėlė vaikams daugiau iššūkių ir skatino didesnį įsitraukimą į mokymosi procesą. Judėdami ar aktyviai sportuodami įvairių ugdomųjų veiklų metu, vaikai stiprino dėmesio sukaupimą, susitelkė į mokomuosius dalykus. Itin ryškus dėmesys buvo skirtas komunikavimo, pažinimo kompetencijoms. Tikslingai ir nuosekliai planuojama bei vykdoma veikla suteikė didesnę galimybę tobulėti vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Sudarytos sąlygos tobulinti pedagogų kvalifikaciją, detaliau ir tikslingiau apmąstant ugdomąją veiklą. Refleksijos užrašai sąlygojo geresnį vaikų pažinimą ir realų probleminių situacijų vertinimą.
Vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programos reikalavimais ir nuolat reflektuojant su vaikais, pastebėta, kad jie domisi informacinėmis technologijomis bei noriai dalyvauja įvairiose veiklose. Ypač patiko interaktyvūs kubai, interaktyvios grindys ir planšetiniai kompiuteriai. Veiklos buvo dinamiškos ir įvairios, skatinančios domėjimąsi aplinka, tobulinančios ir turtinančios vaikų kalbinius bei pažintinius gebėjimus. Apžvelgus veiklų refleksijas ir vaikų pasiekimų vertinimus, galima teigti, jog ženkliai gerėjo įvairūs vaikų gebėjimai, tobulėjo žinios ir supratimas, stiprėjo vaikų motyvacija mokytis, didėjo jų fizinis aktyvumas. Vaikai stiprino jau turimus socialinius įgūdžius.
Projekto išvados:
1. Naudojamos interaktyvios priemonės suteikė galimybę plėsti ne tik vaikų, bet ir mokytojų akiratį.
2. Skatino aktyviau ir drąsiau bendrauti tarpusavyje, analizuoti ir vertinti įvairias situacijas, priimti bendrus problemų sprendimo būdus.
3. Interaktyvios priemonės aktyvino ir turtino vaikų emocinius išgyvenimus bei patirtį.
4. Projektas „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ padėjo pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų komunikavimo ir pažinimo kompetencijose, tobulino ir kitų kompetencijų gebėjimus.
 

..............................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas
projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102
„Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“

 

2019 m. lapkričio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ sutartį. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektui įgyvendinti skirta 90 946 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1 857,60 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
Projekto ,,Išmaniojo peliaus PATS laboratorija‘‘ tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis kiekvienoje iš keturių projekte dalyvausiančių institucijų bus sukurta po vieną laboratoriją – šiuolaikiškomis IKT aprūpintą virtualią ugdymo / ugdymo(-si) aplinką (planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai, mėtomi mikrofonai) – kurioje vaikų kompetencijas padės plėtoti herojus – išmanusis pelius PATS (Pažink. Atrask. Tyrinėk. Sužinok.) Šiose laboratorijose tikslingas veiklas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams kiekvieną savaitę organizuos priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkins švietimo pagalbos specialistai. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai tobulinti bei, siekiant apmąstyti ir tobulinti vaikų ugdomąją veiklą, rengiami laboratorijoje dirbusio mokytojo užrašai – ,,PATS laboratorija. Vaikų ugdymo organizavimo refleksija‘‘. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama skaitmeninių mokymų priemonių naudojimo ugdymo procese konsultantės Violėtos Deksnienės (Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“) pagalba. Projekte dalyvauja keturios veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos: Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis ir Kupiškio mokykla „Varpelis“. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto veiklos prasidės 2020 m. vasario mėnesį veiklą tobulinančių mokyklų komandų mokymais. Projekto vadovė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Valda Tilienė.

 

 


Kupiškio vaikų lopšelis -
 darželis „Saulutė“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Taikos g. 6, LT-40125 Kupiškis, Lietuva
Tel. (8 459) 35 289
El. paštas
saulute.kupiskis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190041229

 

 

 © 2010 Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

Į titulinį | Kontaktai